תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש:

 1. כלהאמור בתקנון זה בלשון זכר, במשמע גם בלשון נקבה. מובהר כי השימוש בלשון זכר נועד לשם הנוחות, וכי תקנון זה פונה בצורה שווה לגברים ולנשים כאחד.
 2. מובהרבזאת כי ניתן להשתתף במבצע אך ורק בתקופת המבצע, ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 3. להלן:המשתמש)מצהיר ומתחייב כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו,וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה,במישרין ו/או בעקיפין,כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. "פעולה באתר" משמעה החברה לא תהיה אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר ומטעם החברה, בכלהקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם.
 4. ההנהלהשומרת לעצמה את הזכות לשנות כל מבצע בכל עת. ט.ל.ח.
 5. החברהו/או מי ממפעלי האתר ו/או מבעליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם ו/או מטעמם,לא ישאו בכל אחריות לשרת,אשר באמצעותו עובד האתר,ולרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או כל שימוש אחר באתר.
 6. למשתמשלא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.
 7. החברהאינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין או סוג שהוא,אשר ייגרם.
 8. החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע,ככל שתתבצע,על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.
 9. לחברההזכות למנוע ו/או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר ולמשתמש לא תהיה תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה.בעלות וזכויות יוצרים.
 10. זכותהיוצרים באתר וכל מודול אחר הקשר עם האתר הוא קניינה של החברה בלבד.
 11. איןלהעתיק,להפיץ לפרסם ולמכור,לשכפל,לשדר,לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או בחלק ממנו,ללא הסכמה בכתב של החברה.